Vítajte na stránkach obce Hrabovec v okrese Bardejov

Erb obce
Vlajka obce 

Dnes je

Meniny na web

Úradná tabuľa

 

Obec

 

Hrabovec

Obec Hrabovec leží v Nízkych Beskydách, v doline Tople, v nadm. výške okolo 230 m. Sídlisko jestvovalo už pred 14. storočím, prípadne ho založil šoltýs s usadlíkmi v prvej pol. 14. stor. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z r. 1338. Bol majetkovou súčasťou panstva Kurima, neskôr Makovica. Rím. kat. kostol drevený tu jestvoval pravdepodobne od 14. stor. V r. 1427 tu hospodárilo vyše 30 podd. domácností. V r. 1600 malo sídlisko iba 2 poddanské domy a hospodárske stavby majera, mlyn a píla. V r. 1715 tu hospodárili 4 poddanské domácností, v r. 1720 už žiadna, v r. 1828 bolo 53 domov a 396 obyv., v r. 1900 bolo 275 obyv., v r. 1970 402 obyv. V 18. - 19. stor. bol v prevádzke mlyn na papier a zápalkáreň, neskôr aj stupy na úpravu konopí. Rím. kat. kostol pochádza z r. 1768.

Veríme, že tu nájdete všetky informácie, ktoré hľadáte.

 

Upozornenie

 Tato webová stránka beží momentálne v skúšobnom režime. Stránku budeme priebežne dopĺňať aj na základe Vašich pripomienok.

 Podnety a pripomienky posielajte na adresu webmaster@obechrabovec.sk

Logo SODB

Sčítanie obyvateľov domov a bytov

Na Slovensku prvýkrát v histórii dôjde k zmene spôsobu sčítania a namiesto tradičného sčítania sa uskutoční integrované sčítanie, ktoré je z hľadiska použitých metód kombinovaným sčítaním. Integrované sčítanie je založené na kombinácii údajov z administratívnych zdrojov údajov a údajov získaných od obyvateľov.

error loading iconViac informácií najdete tu...

 

alebo priamo na webstránke tu...

 

error loading iconTlačová správa - sčítanie domov a bytov

SAD PREŠOV oznamuje cestujúcej verejnosti

Cestovný poriadok linky 701404 platný od 1.8.2020, časová úprava jazdnej doby v priebehu spoja č. 67 a 26.

error loading iconViac informácií najdete tu...

 

Seniori sme tu pre Vás!
Povedzme stop podvodníkom!!!

Za účelom zabezpečenia ochrany seniorov pred podvodníkmi, ktorí sa pod rôznymi zámienkami snažia od seniorov vylákať ich celoživotné úspory aj počas vzniknutej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19.

error loading iconViac informácii najdete tu... 

 

error loading iconStali ste sa obeťou testného činu, podvodu, násilia, kradeže? Čítajte tu... 

 

error loading iconDesatoro bezpečného dôchodcu najdete tu... 

 

error loading iconOn-line desatoro bezpečného seniora najdete tu... 

 

error loading iconAdresy a tel. čísla kde najdete pomoc

 

Dotazník Plánu dopravnej obslužnosti Prešovského kraja

za účelom skvalitnenia verejnej osobnej dopravy v Prešovskom samosprávnom kraji (ďalej len PSK) Vás prosíme o spoluprácu pri vyplnení dotazníka zameraného na zistenie požiadaviek cestujúcich na kvalitu služieb a na organizáciu verejnej osobnej dopravy (ďalej len VOD) v Prešovskom kraji.

Dotazník najdete tu...

Vážení spoluobčania,

na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie pre územie Slovenskej republiky dňa 12. marca 2020 od 06. 00 hod. krízový štáb obce Hrabovec prijíma nevyhnutné opatrenia v súvislosti s koronavírusom:

Ruší:
všetky kultúrne, spoločenské a športové podujatia až do odvolania, vrátane všetkých aktivít v priestoroch kultúrneho domu.

Nariaďuje:

  • počas organizovania smútočných obradov účasť na nich minimalizovať na najbližších rodinných príslušníkov. Súčasne neodporúčame, aby sa na smútočných obradoch zúčastňovali seniori vzhľadom na to, že patria k najrizikovejšej skupine obyvateľstva. Po smútočnom obrade bude zabezpečená zvýšená dezinfekcia priestorov domu smútku.
  • v súlade s nariadením Ústredného krízového štábu a hlavného hygienika SR uzavrieť prevádzku základnej a materskej školy v Hrabovci od pondelka 16. marca 2020 na minimálne 14 dní
  • v súlade s nariadením Ústredného krízového štábu a hlavného hygienika SR prikazuje občanom, ktorí sa vracajú domov zo zahraničia, stráviť 14 dní v domácej karanténe. Týka sa to najmä občanov, ktorí sa domov vracajú zo zahraničia /Taliansko, Rakúsko, Nemecko, Česko atď/. Pokiaľ títo občania nebudú nariadenie o 14 dňovej karanténe akceptovať, môžu byť nahlásení na hygienu resp. políciu a bude im hroziť udelenie pokuty vo výške 1.650,- €.
  • nákupy na požiadanie pre najstarších občanov , obec zabezpečí donáškou domov.

 

Upravuje:
tránkové hodiny obecného úradu na dobu do 27.3.2020. Bežná agenda bude v tomto čase riešená telefonickou alebo emailovou formou, zamestnanci obce budú s klientmi osobne vybavovať iba neodkladné a odôvodnené záležitosti, aj to len v prípade, že sú zdraví a nejavia príznaky ochorenia. To znamená, že obecný úrad bude počas úradných hodín zatvorený. Tento režim je platný od 13.03.2020 do 27.03.2020.

Krízový štab obce Hrabovec

Informácia

Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán obce Hrabovec

error loading iconCelý oznam tu...

Oznámenie o prerokovaní návrhu územného plánu obce Hrabovec

Verejné prerokovanie návrhu Územného plánu obce Hrabovec sa uskutoční:
dňa 24.02.2020 v pondelok o 9:00 hod.
v zasadačke OU Hrabovec
s dotknutými orgánmi štátnej správy a samosprávy, susednými obcami a pravnickými subjektmi (správcovia inžinierskych sietí)
dňa 24.02.2020 v pondelok o 15:30 hod.
v zasadačke OU Hrabovec
s občanmi, združeniami, organizáciami a podnikateľskými subjektmi poôsobiacimi v k.ú. obce Hrabovec.

Podklady: 

error loading iconOznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Hrabovec

 

error loading iconSprievodná správa

 

error loading iconSchéma k oznámeniu

 

error loading iconVyhodnotenie dôsledkov stavebných a iných zámerov na PP

 

error loading iconNávrh záväznej časti

 

error loading iconVýkres širších vzťahov (záujmové územie)

 

error loading iconKomplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia katastráleho územia obce vrátane ochrany prírody a krajiny a prvkov ÚSES s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami

 

error loading iconKomplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia zastavaného územia

 

error loading iconVýkres verejného technického vybavenia územia - návrh vodného hospodárstva

 

error loading iconVýkres verejného technického vybavenia územia - návrh energetiky

 

error loading iconVýkres vyhodnotenia dôsledkov stavebných a iných zámerov na PP

 

Verejná vyhláška

Poľovnícke združenie PZ Lazy
oznamuje

vlastníkom poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru Stráň, podľa zmluvy o užívaní poľovného revíru Stráň, uznaného Rozhodnutím Lesného úradu Bardejov č. 663/94-poľ/FE zo dňa 24.11.1994, termín a miesto vyplácania náhrady za užívanie poľovného revíru

dňa 14.mája 2020, o 15:30 hod.,
v Kultúrnom dome Hankovce

dňa 21. mája 2020, o 15:30 hod.,
v Kultúrnom dome Vyšná Voľa

error loading iconCelá vyhláška tu...

 

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Bardejove 

Výzva 

Chodci, dbajte o svoju bezpečnosť 

Počas posledných dní Policajný zbor zaznamenal nárast tragických nehôd s účasťou chodcov. Z analýz vyplynulo, že prevažná časť tragických nehôd sa stala za zníženej viditeľnosti v  obci a všetky mimo priechodu pre chodcov.
            Ich obeťami bohužiaľ bývajú často chodci. Stáva sa tak najmä preto, že ich nie je vidieť, preto je dôležité používať reflexné prvky za zníženej viditeľnosti na cestách (pásiky, vesty, nálepky).
            Dnes je dostupných množstvo reflexných pomôcok, ktoré Vás urobia viditeľnými za tmy, dažďa, sneženia. Či už žltý reflexný pás pripnutý na rukáve alebo rôznofarebné reflexné samolepky nalepené na podrážkach topánok, školských taškách aj kočíkoch.
             Pri prechádzaní cez cestu treba prednostne použiť priechod pre chodcov, nevstupovať na vozovku, ak prichádza rýchlejšie idúce vozilo, neprechádzať jednotlivo, ale v skupinách, taktiež nevstupovať na vozovku ak nie možné cez ňu bezpečne prejsť, neprekonávať zábradlie ani iné zábrany, bezdôvodne sa nezdržiavať a nezastavovať po vstupe na vozovku.

         

Reflexné predmety umiestnite najlepšie ku koncu rukávov, blízko ku kolenám, do úrovne pásu a v priestore čo najbližšie k stredu vozovky. Predchádzajte tomu, aby dopravná nehoda zmenila v zlomku sekundy Váš život a životy Vašich blízkych.

Rozhodnutie 

vo veci "Výrub drevín" v katastrálnom území obce Hrabovec

error loading icon Celé rozhodnutie tu...

Program rozvoja

Po kliknutí na dokument ten sa otvorí v novom okne

Program rozvoja

Po kliknutí na dokument ten sa otvorí v novom okne

Oznámenie o strategickom dokumente

Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja

 

error loading iconCelý oznam tu...

Zverejnené 12.4.2019 

Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021

error loading iconCelý dokument tu...

 

Zverejnené 11.12.2018

Výzva

Výzva k registrácii chovov ošípaných kde sa chová 1 a viac ošípaných

error loading iconCelá výzva tu...

 

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020

error loading iconCelý dokument

Policajný zbor SR upozorňuje

Seniori pozor!

Nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov

Policajný zbor opakovane upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby neposielali peniaze osobám, ktoré nepoznajú. Môže isť o podvodníkov a zlodejov. 

error loading iconCelé upozornenie

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Bardejove

V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU 

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme
(50 m od hranice lesného pozemku)
v územnom obvode okresu Bardejov
od 15.06.2018 od 17,00 hod. do odvolania. 

error loading iconCelé vyhlásenie

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ako správne využivať SMS na tiesňové volanie 112
v prípade núdze.

Logo 112

Zasielanie SMS na číslo 112 je určené hlavne pre sluchovo postihnuté obyvateľstvo. 

Informačný leták ...

 

 

 Pracovná doba

Pondelok
8:00 - 16:00
Utorok
8:00 - 16:00
Streda
8:00 - 17:00
Štvrtok
8:00 - 16:00
Piatok
8:00 - 15:00

Základné informácie

Samosprávny kraj
Prešovský

Región
Horný Šariš

Mikroregión
StrednáTopľa

Okres
Bardejov

Počet obyvateľov
512

Prvá písomná zmienka
1338

Matričný úrad
Bardejov

Číslo účtu
SK73 5600 0000 0036 0280 1001

 

Kontakt

Hrabovec č. 104

086 11 Hrabovec

Telefón
+421 54 47 97 225
+421 0904 951 265

E-mail
podatelna@obechrabovec.sk
starosta@obechrabovec.sk
hrabovecou@azet.sk


 

Logo

Logo Farmička.sk

Logo PSK