Vítajte na stránkach obce Hrabovec v okrese Bardejov

Erb obce
Vlajka obce 

Dnes je

Meniny na web

Úradná tabuľa

 

Obec

 

Hrabovec

Obec Hrabovec leží v Nízkych Beskydách, v doline Tople, v nadm. výške okolo 230 m. Sídlisko jestvovalo už pred 14. storočím, prípadne ho založil šoltýs s usadlíkmi v prvej pol. 14. stor. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z r. 1338. Bol majetkovou súčasťou panstva Kurima, neskôr Makovica. Rím. kat. kostol drevený tu jestvoval pravdepodobne od 14. stor. V r. 1427 tu hospodárilo vyše 30 podd. domácností. V r. 1600 malo sídlisko iba 2 poddanské domy a hospodárske stavby majera, mlyn a píla. V r. 1715 tu hospodárili 4 poddanské domácností, v r. 1720 už žiadna, v r. 1828 bolo 53 domov a 396 obyv., v r. 1900 bolo 275 obyv., v r. 1970 402 obyv. V 18. - 19. stor. bol v prevádzke mlyn na papier a zápalkáreň, neskôr aj stupy na úpravu konopí. Rím. kat. kostol pochádza z r. 1768.

Veríme, že tu nájdete všetky informácie, ktoré hľadáte.

 

Upozornenie

 Tato webová stránka beží momentálne v skúšobnom režime. Stránku budeme priebežne dopĺňať aj na základe Vašich pripomienok.

 Podnety a pripomienky posielajte na adresu webmaster@obechrabovec.sk

Informácia

Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán obce Hrabovec

error loading iconCelý oznam tu...

Pozvánka

Výbor Pozemkového spoločenstva vlastníkov urbárskych a spoločných lesov a pasienkov Hrabovec, pozýva všetkých svojich členov na Výročne valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční

dňa 1.3.2020 (nedeľa) o 15,00 hod.

v sále Kultúrno-správnej budovy v Hrabovci,
žiadam o dochvíľnosť, aby schôdza začala o 15,00 hod.

Účasť všetkých členov je nutná.

Oznámenie o prerokovaní návrhu územného plánu obce Hrabovec

Verejné prerokovanie návrhu Územného plánu obce Hrabovec sa uskutoční:
dňa 24.02.2020 v pondelok o 9:00 hod.
v zasadačke OU Hrabovec
s dotknutými orgánmi štátnej správy a samosprávy, susednými obcami a pravnickými subjektmi (správcovia inžinierskych sietí)
dňa 24.02.2020 v pondelok o 15:30 hod.
v zasadačke OU Hrabovec
s občanmi, združeniami, organizáciami a podnikateľskými subjektmi poôsobiacimi v k.ú. obce Hrabovec.

Podklady: 

error loading iconOznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Hrabovec

 

error loading iconSprievodná správa

 

error loading iconSchéma k oznámeniu

 

error loading iconVyhodnotenie dôsledkov stavebných a iných zámerov na PP

 

error loading iconNávrh záväznej časti

 

error loading iconVýkres širších vzťahov (záujmové územie)

 

error loading iconKomplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia katastráleho územia obce vrátane ochrany prírody a krajiny a prvkov ÚSES s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami

 

error loading iconKomplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia zastavaného územia

 

error loading iconVýkres verejného technického vybavenia územia - návrh vodného hospodárstva

 

error loading iconVýkres verejného technického vybavenia územia - návrh energetiky

 

error loading iconVýkres vyhodnotenia dôsledkov stavebných a iných zámerov na PP

 

Verejná vyhláška

Poľovnícke združenie PZ Lazy
oznamuje

vlastníkom poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru Stráň, podľa zmluvy o užívaní poľovného revíru Stráň, uznaného Rozhodnutím Lesného úradu Bardejov č. 663/94-poľ/FE zo dňa 24.11.1994, termín a miesto vyplácania náhrady za užívanie poľovného revíru

dňa 14.mája 2020, o 15:30 hod.,
v Kultúrnom dome Hankovce

dňa 21. mája 2020, o 15:30 hod.,
v Kultúrnom dome Vyšná Voľa

error loading iconCelá vyhláška tu...

 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

V súvislosti s konaním volieb do Národnej rady SR v roku 2020 dňa 29.02.2020,

obec Hrabovec zverejňuje: 

e-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

hrabovecou@azet.sk

 

e-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je

hrabovecou@azet.sk

 

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou

hrabovecou@azet.sk

Viac informácii nájdete tu...

 

Informácie pre voliča 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú 
v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h.

error loading iconViac informácii najdete tu...

 

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Bardejove 

Výzva 

Chodci, dbajte o svoju bezpečnosť 

Počas posledných dní Policajný zbor zaznamenal nárast tragických nehôd s účasťou chodcov. Z analýz vyplynulo, že prevažná časť tragických nehôd sa stala za zníženej viditeľnosti v  obci a všetky mimo priechodu pre chodcov.
            Ich obeťami bohužiaľ bývajú často chodci. Stáva sa tak najmä preto, že ich nie je vidieť, preto je dôležité používať reflexné prvky za zníženej viditeľnosti na cestách (pásiky, vesty, nálepky).
            Dnes je dostupných množstvo reflexných pomôcok, ktoré Vás urobia viditeľnými za tmy, dažďa, sneženia. Či už žltý reflexný pás pripnutý na rukáve alebo rôznofarebné reflexné samolepky nalepené na podrážkach topánok, školských taškách aj kočíkoch.
             Pri prechádzaní cez cestu treba prednostne použiť priechod pre chodcov, nevstupovať na vozovku, ak prichádza rýchlejšie idúce vozilo, neprechádzať jednotlivo, ale v skupinách, taktiež nevstupovať na vozovku ak nie možné cez ňu bezpečne prejsť, neprekonávať zábradlie ani iné zábrany, bezdôvodne sa nezdržiavať a nezastavovať po vstupe na vozovku.

         

Reflexné predmety umiestnite najlepšie ku koncu rukávov, blízko ku kolenám, do úrovne pásu a v priestore čo najbližšie k stredu vozovky. Predchádzajte tomu, aby dopravná nehoda zmenila v zlomku sekundy Váš život a životy Vašich blízkych.

Zverejnenie strategického dokumentu

Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja. 

Obec, podľa § 11 ods.1 zákona č.24/2006 Z.z. ako dotknutá obec zverejňuje na stránke obce odkaz na strategický dokument

,, Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja.“

Do strategického dokumentu môžete nahliadnuť aj na Obecnom úrade a to v pracovných dňoch pondelok až piatok,  riadnom pracovnom čase, kde si môže z neho robiť odpisy, výpisy a na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Správa bude verejnosti prístupná 21 dní.
Od. 23.01.2020 do 13.02.2020.

Verejnosť môže podľa § 12 ods.2 doručiť písomné stanovisko Okresnému úradu Prešov najneskôr do 21. dní odo dňa zverejnenie informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu.

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod do 12,00 hod. termín konzultácie je potrebné dohodnúť vopred telefonicky na čísle:
051/7082219
alebo e-mailom : alena.sekerakova@minv.sk  

Link na dokument tu... 

Rozhodnutie 

vo veci "Výrub drevín" v katastrálnom území obce Hrabovec

error loading icon Celé rozhodnutie tu...

Program rozvoja

Po kliknutí na dokument ten sa otvorí v novom okne

Program rozvoja

Po kliknutí na dokument ten sa otvorí v novom okne

Oznámenie o strategickom dokumente

Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja

 

error loading iconCelý oznam tu...

Zverejnené 12.4.2019 

Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021

error loading iconCelý dokument tu...

 

Zverejnené 11.12.2018

Výzva

Výzva k registrácii chovov ošípaných kde sa chová 1 a viac ošípaných

error loading iconCelá výzva tu...

 

Výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce

Do obecného zastupiteľstva v obci Hrabovec boli zvolený:

Monika Kostárová,
Smer - sociálna demokracia, 164 hlasov
Vladimír Tvardzik,
Kresťanskodemokratické hnutie, 161 hlasov
Jozef Buchala,
Kresťanskodemokratické hnutie, 156 hlasov
Ján Goliáš, 
Kresťanskodemokratické hnutie, 152 hlasov
Marek Buchala,
Kresťanskodemokratické hnutie, 149 hlasov
Ing. Peter Chlebovský,
Smer - sociálna demokracia, 143 hlasov
František Salasovič,
Smer - sociálna demokracia, 132 hlasov

Za starostu obce Hrabovec bol zvolený:

Jozef Maxin, nezávislý kandidát, 190 hlasov

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020

error loading iconCelý dokument

Policajný zbor SR upozorňuje

Seniori pozor!

Nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov

Policajný zbor opakovane upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby neposielali peniaze osobám, ktoré nepoznajú. Môže isť o podvodníkov a zlodejov. 

error loading iconCelé upozornenie

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Bardejove

V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU 

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme
(50 m od hranice lesného pozemku)
v územnom obvode okresu Bardejov
od 15.06.2018 od 17,00 hod. do odvolania. 

error loading iconCelé vyhlásenie

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ako správne využivať SMS na tiesňové volanie 112
v prípade núdze.

Logo 112

Zasielanie SMS na číslo 112 je určené hlavne pre sluchovo postihnuté obyvateľstvo. 

Informačný leták ...

 

 

 Pracovná doba

Pondelok
8:00 - 16:00
Utorok
8:00 - 16:00
Streda
8:00 - 17:00
Štvrtok
8:00 - 16:00
Piatok
8:00 - 15:00

Základné informácie

Samosprávny kraj
Prešovský

Región
Horný Šariš

Mikroregión
StrednáTopľa

Okres
Bardejov

Počet obyvateľov
512

Prvá písomná zmienka
1338

Matričný úrad
Bardejov

Číslo účtu
SK73 5600 0000 0036 0280 1001

 

Kontakt

Hrabovec č. 104

086 11 Hrabovec

Telefón
+421 54 47 97 225
+421 0904 951 265

E-mail
podatelna@obechrabovec.sk
starosta@obechrabovec.sk
hrabovecou@azet.sk


 

Logo

Logo Farmička.sk

Logo PSK